Otevřený dopis paní M.Dyršmídové

Vážená paní Dyršmídová,

prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu se na Vás obracíme nejenom jako na „jedničku“ na kandidátní listině SNK Volba pro Trnovou (VpT) v komunálních volbách obce Trnová, ale i jako na osobu, která nás (zastupitele a sympatizanty Čisté Trnové), mohla v uplynulých čtyřech letech více poznat jak osobně, tak i naši práci pro obec. Vlastně jako jediná z VpT.

Rádi bychom Vám položili otázku: Skutečně se ztotožňujete s informacemi, které jste k nastalé povolební situaci v Trnové zveřejnili na stránkách VpT k otázce Proč Trnové hrozí nové volby? V průběhu minulých čtyř let jste měla možnost poznat, že z boje neutíkáme, nerezignujeme hned při prvním náznaku prohry nebo neúspěchu, a že respektujeme daná pravidla, zákony i rozhodnutí soudu.

Rozhodnutí soudu k výsledku voleb v Trnové bylo plně v kompetenci Krajského soudu a plně jej respektujeme. Návrh na určení neplatnosti volby pana Pekárka byl panem Karimem podán 10. 10. 2018, tj. jeden den před prvním společným povolebním jednáním zástupců VpT a Čisté Trnové. Na tomto jednání nepadlo ani jedno slovo z Vaší strany, že jste podali návrh na neplatnost volby pana Pekárka. Ani Vy ani magistr Karim jste nás o této velmi podstatné skutečnosti, která změnila výsledky voleb, bohužel neinformovali. Poznali jsme tak hned při první příležitosti, jak účelově a neúplně magistr Karim informuje a jedná se svými partnery.

Vaše vyjádření k povolební situaci na internetových stránkách VpT není nikým podepsané. Nechce se nám však věřit, že by pan Karim tento text zveřejnil bez Vašeho vědomí a souhlasu.

Proto se opět ptáme. Bylo skutečně nutné ze zastupitelů za Čistou Trnovou dělat totální neznalce majetkových vztahů a poměrů týkajících se pozemků, komunikací a infrastruktury v obci? Opravdu si to myslíte i Vy osobně po všech společných odborných diskusích a jednáních o majetkových záležitostech obce v minulých čtyřech letech?

Skutečně souhlasíte s tím, že se Čisté Trnové nepodařilo zajistit ani jednu dotaci? Pokud je pro Vás směrodatný pouze podpis na smlouvách, tak ano, v tom případě máte pravdu. Dotace zajistil starosta, protože je přece pod nimi podepsaný. Nebylo to však při vlastním zajišťování dotací trochu jinak?

Paní Dyršmídová, opravdu souhlasíte s tím, že se Čistá Trnová – žijme lépe!, její zastupitelé i sympatizanti, skutečně podstatnou měrou nezasadili o napojení obce na přivaděč pitné vody? I Vy souhlasíte s tím, že je to dílo starosty Moravčíka? Vzhledem k tomu, že pan Karim žije v Trnové pouze jeden rok, možná byste jej měla informovat nebo dokonce i přesvědčit, že kvalitní pitná voda v Trnové byla v minulých třech letech také nebo možná výhradně díky velkému přičinění Čisté Trnové – žijme lépe!

Pokud si i Vy myslíte, že jsme „plivli voličům do obličeje“, nemáme v úmyslu Vám to vyvracet. Nemáte však pocit, že za uplynulé čtyři roky jsme, nejenom jako zastupitelé, ale i jako Čistá Trnová – žijme lépe!, vykonávali činnost ve prospěch obce a občanů? Proč bychom jim teď chtěli „plivat do obličeje“?

Jen krátce bychom se chtěli vyjádřit ke dvěma povolebním jednáním. S potěšením jsme přijali výsledky voleb 3+3+1 i fakt, že programy obou „vítězných“ uskupení jsou až překvapivě podobné, že máme stejné záměry a cíle, ve kterých panuje vzácná shoda.

Cítili jsme naopak, že je zřejmá jistá neshoda v personálních otázkách, a proto jsme je předložili k jednání. Ano, nesouhlasili jsme s kandidaturou pana Karima na starostu a uvedli jsme naše důvody. Nicméně, o naší spolupráci nebo nespolupráci s panem Karimem na jiné pozici v zastupitelstvu obce, vyjma starosty a místostarosty, nebyla do té doby vůbec řeč. Nerozuměli jsme tomu, proč pan Karim tak náhle a vehementně usiloval s Vaší plnou podporou o post starosty. Na naší první schůzce, dne 11. 10., jsme nedošli ke konečnému rozhodnutí a ponechali jsme tyto otázky k dalšímu jednání.

Po pěti dnech se uskutečnila druhá schůzka, a tak jsme logicky předpokládali, že navážeme na minulé jednání a následně budeme pokračovat v návrzích na složení výborů. Měli jsme podklady pro toto jednání samozřejmě připravené. Nicméně, místo navázání na minulé jednání nám pan Karim pouze stroze předložil k nahlédnutí onu stížnost, resp. návrh na určení neplatnosti volby pana Pekárka, o kterém jsme do té chvíle nic nevěděli.

Autoritativně a bez známek snahy o slušný oboustranný dialog nám pan Karim sdělil, že vzhledem k výsledkům voleb a předpokládanému rozhodnutí soudu o vyloučení pana Pekárka ze seznamu zastupitelů budete mít v zastupitelstvu většinu, tj. v poměru 4:3. Důrazně nám sdělil, že tak budete mít nárok na pozici starosty i místostarosty, že si vše odhlasujete. (Vy jste v tento okamžik na jednání nebyla přítomna.)

Domníváte se, paní Dyršmídová, s přihlédnutím i k Vašim zkušenostem z minulého volebního období, že by bylo dobré a pro nás, Čistou Trnovou, přijatelné, že bude post starosty, místostarosty i administrativní síly na obecním úřadu obsazen Vašimi třemi zastupiteli? Domníváte se, že taková je i vůle či přání voličů? Nemyslíme si to.

Ujišťujeme Vás, že nás život v obci skutečně zajímá a svědčí o tom i výsledky naší práce v minulém volebním období. I proto nechceme dopustit, aby se „neznámá“ osoba, která se až do voleb o obecní záležitosti nijak nezajímala, dostala do čela obce, aniž by bylo zřejmé, jestli a jak nebo v jaký/čí prospěch by budoucí kroky činila.

Naším odstoupením ze zastupitelstva obce jsme obec nepodrazili. Naopak, chceme dát možnost občanům v nových volbách. Ve volbách, při kterých budou mít voliči větší povědomí o předvolebních slibech, skutečných činech, zájmech, přístupu k obecním věcem a občanům i o otevřenosti kandidujících.

Jiří Bronský
Alexandr Kopeckij
Hynek Opolecký

Facebooktwittergoogle_plus

Proč Trnové hrozí nové volby ?

Vážení spoluobčané,

cítíme povinnost okomentovat současnou povolební situaci v Trnové. Jak jistě víte, v nejbližší době by mělo proběhnout ustavující zasedání nového zastupitelstva. Před volbami se zdálo, že povolební situace v Trnové bude velmi příznivá, neboť volební programy všech sdružení, které kandidovaly, byly prakticky totožné. Nezbývalo tedy než se po volbách domluvit a začít pracovat pro obec. Kámen úrazu však vznikl právě v té domluvě.

Vzhledem k tomu, že dvě nejsilnější sdružení získala shodný počet mandátů (3), zahájili jsme po volbách společná jednání, jejichž cílem bylo zajistit hladký průběh prvního zasedání nového zastupitelstva. Do jednání jsme šli s představou, že funkce starosty a místostarosty budou rozděleny mezi obě nejsilnější sdružení a že úředníkem na obecním úřadě bude nezávislá osoba určená na základě výběrového řízení. Naše představa plně odpovídala výsledku voleb a vycházela i ze zkušeností, které jsme nabyli v minulém volebním období. Dále jsme předpokládali, že starostou obce by měl být člověk s bohatými zkušenostmi z předchozího působení v zastupitelstvu, který obec dobře zná, účastní se trvale veřejného života a má za sebou velký kus práce pro Trnovou. Nabídli jsme tedy za Čistou Trnovou jako kandidáta pana Kopeckého, který tyto předpoklady jednoznačně splňuje. Tato nabídka byla zástupci Volby pro Trnovou (VpT) kategoricky, avšak bez uvedení jakéhokoliv důvodu, odmítnuta s tím, že starostou musí být pan Mgr. Karim, jinak dohoda nebude možná. Nesouhlasili jsme s nominací Mgr. Karima s argumentem, že nemá s prací pro obec žádné zkušenosti, o věci obecní se v minulosti nijak zvlášť nezajímal, neúčastnil se zasedání zastupitelstva ani jako řadový občan, nikdy také nepřinesl na zastupitelstvo návrh na žádné vylepšení života v obci, což ostře kontrastovalo s jeho volební kampaní. Navíc volební sdružení VpT vedla do voleb paní Dyršmídová. Nezanedbatelným důvodem našeho nesouhlasu s kandidaturou Mgr. Karima na starostu či místostarostu obce byl způsob jeho jednání během diskuse i skutečnost, že jednal dle svých slov za zády obce či zastupitelů, aniž by k tomu měl mandát minulého vedení obce, byť by to mohlo být, mimo jiné, i v zájmu občanů.

První jednání VpT a Čisté Trnové tedy nevedlo ke shodě, domluvili jsme se na nové schůzce s tím, že celou věc všichni ještě v klidu promyslíme, abychom se nedostali do patové situace. Druhá schůzka však proběhla ve zcela jiném duchu. K jednání o kompromisním řešení jsme se vůbec nedostali, neboť ihned na začátku schůzky nám předložil Mgr. Karim návrh k soudu, který již podal, a kterým žádá o přezkum výsledků voleb v Trnové. Důvodem byla změna trvalého bydliště jedné z občanek na kandidátce sdružení Trnová společně, čímž měla být tato osoba vyřazena z kandidátky, což se nestalo. Po přepočtu hlasů by tedy ze zastupitelstva zcela vypadlo sdružení Trnová společně a poměr zbývajících hlasů by byl 4:3 ve prospěch VpT. Na základě tohoto přepočtu nám Mgr. Karim oznámil, že o personálním složení vedení obce již nemá význam jednat, neboť starostou bude ON, Mgr. Karim a místostarostou Ing. Dyršmíd, neboť si tyto funkce snadno odhlasují. Navíc se paní Dyršmídová nechala slyšet, že si ráda ponechá i funkci administrativní pracovnice, v rozporu s tím však řekla, že se fyzicky a pro časovou vytíženost na místo starosty či místostarosty necítí a proto přepustila místo panu Mgr. Karimovi, aniž by upřesnila, proč tak už neučinila při sestavování kandidátky.

Tímto postupem by došlo k tomu, že volební sdružení, které získalo ve volbách 47,2 % hlasů, by zcela ovládlo celý obecní úřad (pozn. obecní úřad se ze zákona skládá ze starosty, místostarosty a administrativních pracovníků, případně tajemníka). Voliči ostatních dvou sdružení by byli odsouzeni do pozice, ve které jsme byli již předchozí 4 roky – tedy minoritní podíl zastupitelů s nemožností nebo jen s velkými obtížemi cokoliv prosadit. Navíc bychom měli velmi omezenou kontrolu nad děním v obecním úřadě. Tuto situaci již z minulosti dobře známe a rozhodně ji nehodláme akceptovat, zejména v situaci, kdy Trnovou čekají velká rozhodnutí ohledně strategického rozvoje obce, jednání s developery, budování infrastruktury a stavby klíčových objektů pod správou obce (mateřská školka, obecní úřad apod.). Tato rozhodnutí budou minimálně tak důležitá a zásadní pro obec, jako byla rozhodnutí o výstavbě v letech 2000 – 2012. Při budování zejména infrastruktury (veřejné prostory a komunikace, vodohospodářství, veřejné osvětlení apod.) došlo v minulých letech k nevratným nebo jen obtížně napravitelným chybám a tím i ztrátám na obecním majetku.

Stížnost Mgr. Karima byla dne 25.10. uznána Krajským soudem v Praze jako opodstatněná (viz. dokument v příloze – „Usnesení o návrhu na určení neplatnosti volby kandidáta Zdeňka Pekárka do Zastupitelstva obce Trnová„). Rozhodli jsme se tedy jako zastupitelé i náhradníci za Čistou Trnovou vzdát se svých mandátů a účast v zastupitelstvu tím odmítnout. Rezignace jsme předali dne 26.10. starostovi Štefanu Moravčíkovi, který je bez výhrady přijal. Vzniklá situace pravděpodobně povede k vypsání nových voleb v Trnové.

Jsme si vědomi toho, že dohoda je vždy nejlepším řešením a ze vzniklé situace nemáme pražádnou radost. Proběhlá jednání nás však poučila o tom, jak by vypadala práce v zastupitelstvu pod vedením Mgr. Karima. Navíc jsme přesvědčeni, že na základě administrativní chyby nemá být upřena možnost voličům sdružení Trnová společně mít svého zastupitele ve vedení obce a neměl by být takovýmto zásadním způsobem ovlivněn výsledek voleb.

O vývoji celé situace Vás budeme průběžně informovat

Vaši

Kandidáti za Čistou Trnovou – žijme lépe!

 

Příloha:

Usnesení o návrhu na určení neplatnosti volby kandidáta Zdeňka Pekárka do Zastupitelstva obce Trnová

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich